Какво казва Библията за образованието?

Соломон пише: „Многото книги нямат край, и многото учене уморява тялото“ (Еклисиаст 12:12). Всеки ученик, който е изкарал цяла нощ, подготвял се е за тест, наизустявал е уравнение или е прелиствал учебник, може да потвърди истинността СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА на това твърдение. Соломон иска да каже, че има по-важни неща от това да трупаш знания – а именно да се боиш от Бога и да Му се подчиняваш (стихове 13-14).математика

Това не означава, че образованието е маловажно. Всъщност и самият Исус е учил. Едно от малкото неща, които знаем за детството Му, е, че Той „растеше в мъдрост“, както растеше „в ръст“ (Лука 2:52). Това означава, че Божият Син доброволно се е поставил в положение, в което е трябвало да усвоява знания като човек. Образованието е било част от този процес.

Църквата исторически е насърчавала образованието и усъвършенстването на ума. Реформаторът Джон Калвин е силен защитник на всеобщото avigea.net образование, като смята, че всяко дете трябва да бъде обучавано в четене, писане, математика и граматика, както и в религия. 

Мартин Лутер учи, че образованието е от съществено значение, „както за разбиране на Словото на Писанието, така и за разбиране на природата на света, в който Словото ще пусне корени“. Съвременното движение за неделно училище започва през 1780 г., когато Робърт Рейкс започва да обучава бедни деца, които иначе са пренебрегвани от обществото. Повечето университети, включително Харвард, Йейл, Принстън, МАТЕМАТИКА Оксфорд и Кеймбридж, са основани от християни като религиозни училища.

В книгата Притчи синът е призован да се вслушва в наставленията на баща си, а прилагането на наученото знание се нарича мъдрост. Думата „образование“ може и да не се среща в Библията на български език, но Писанието казва много за процеса на образование и той започва с родителя и детето. Заповедта към родителите е да възпитават децата си в Господа (Ефесяни 6:4), а гръцката дума paideia, преведена в KJV като „възпитание“, носи в себе си идеята за обучение, възпитание, наставление и дисциплина.

Соломон ни казва, че основата на всяко истинско знание е страхът от Господа (Притчи 1:7). Думата „страх“ тук не носи идеята за ужас или страх; по-скоро това е страхопочитание и почит към светостта и величието на Бога и нежелание да avigea Го разочароваме или да не Му се подчиним. Исус казва, че когато познаем истината, истината ще ни направи свободни (Йоан 8:32). Свободата от страха идва от възпитанието в Истината.

В Римляни апостол Павел използва думата знам или познавам единадесет пъти. Какво трябва да знаем? Божието Слово. Когато придобиваме духовно знание и го прилагаме в живота си, ние служим на Господ в дух и истина (Римляни 6:11-13). Богословието е наричано „царица на науките“, защото познанието ни за Бога дава информация за всяка друга област на ерудицията.

Християнинът трябва „да се учи, за да покаже себе си одобрен пред Бога“ (2 Тимотей 2:15, KJV). NIV превежда този стих така: „Прави всичко възможно, за да avigea представиш себе си пред Бога като одобрен, като работник, който няма нужда да се срамува и който правилно борави със словото на истината“. Гръцката дума, преведена като „изучаване“, означава „да полагаш старание, да се напрягаш или да бързаш да приложиш себе си“. Следователно, за да се образоваме, трябва да се стараем да изучаваме с усърдие Божието слово.

Някои хора смятат, че образованието е панацея за всички болести на обществото. Образованието обаче само по себе си не допринася за борбата с безбожието. Всъщност знанието, отделно от любовта към Бога, води до гордост (1 Коринтяни 8:1). Никодим беше „учител на Израил“, но не разбираше дори основите на духовния живот (Йоан 3:10). 

Павел е бил високообразован човек, обучен в най-доброто еврейско училище по онова време (Деяния 22:3), и е използвал образованието си, за да общува ефективно с хора от много култури (Деяния 17:28; Тит 1:12). 

Въпреки това образованието на Павел със сигурност avigea не го прави свят (1 Тимотей 1:16) и той предупреждава за онези, които „винаги се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината“ (2 Тимотей 3:7). Простото познаване на фактите не прави човека по-добър и наистина е възможно да бъдеш високообразован глупак.

Образованието започва с реалността на Божието съществуване и с факта, че Той ни е съобщил за него чрез творението, Словото Си и Сина Си. Когато научаваме повече за Божието творение, разбирането ни за Божията мъдрост и сила се задълбочава.

Като изучаваме Божието Слово, ние ставаме авигея по-подготвени за Божието дело (2 Тимотей 3:16-17). Когато растем в познанието си за Божия Син (2 Петрово 3:18), любовта ни към Него се увеличава и службата ни за Него се засилва.